Regulamin konferencji

REGULAMIN KONFERENCJI „BE OMNI”

Niniejszy Regulamin konferencji „BE OMNI” określa zasady uczestnictwa w konferencji oraz rejestrację poprzez stronę https://setup.pl pomiędzy Setup.pl, a uczestnikami konferencji lub podmiotami zgłaszającymi uczestników na konferencję.

ORGANIZATOR

Setup.pl Sp. z o.o
Wrocławski Park Biznesu
Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
Poland

Schubertstraße 65
15234 Frankfurt (Oder)
Germany

KRS: 0000793488
NIP: 8952207652

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konferencja pod nazwą „BE OMNI” odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora na stronie internetowej: https://setup.pl.
  2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji. Rejestracja uczestnictwa w konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków regulaminu.
  3. Rejestracja uczestnictwa w konferencji dokonywana jest za pośrednictwem portalu: https://setup.pl.
  4. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i obowiązują wszystkich uczestników.
  5. Dostęp do regulaminu każdy uczestnik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez wejście w link „Regulamin” umieszczony na stronie: https://setup.pl , a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Konferencja „BE OMNI“ jest dla uczestników bezpłatna. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rejestracja. Rejestracja uczestnictwa w konferencji poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

REJESTRACJA
Warunkiem rejestracji uczestnika w konferencji jest wypełnienie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich wymaganych danych koniecznych do rejestracji uczestnika. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy uczestnictwa w konferencji, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają rejestrację uczestnika. W takim wypadku przed rejestracją uczestnika organizator podejmie próbę kontaktu z uczestnikiem i zamawiającym w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym rejestrację uczestnika (w tym poprzez powiadomienie elektroniczne).
Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od organizatora może nastąpić zmiana prowadzących, wykładowców, harmonogramu lub terminu konferencji. Organizator poinformuje niezwłocznie uczestnika i zamawiającego o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji. W wypadku odwołania konferencji organizator niezwłocznie poinformuje o tym uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.setup.pl.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej.

Bezpłatny audyt sklepu lub konta Amazon/eBay

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane